duvan-čvarci
Trajanje: U pripremi za 2024.
Lokacija: Valjevo-Lelić-Brankvina-Gradac
Cena: U pripremi za 2024.
Rezerviši
 •  

  FESTIVAL DUVAN ČVARAKA – ČVARKIJADA

  Valjevo, Brankovina, Lelić, Gradac

  U pripremi za 2024.
  1 dan, autobusom

  PROGRAM PUTOVANJA:

  Polazak u 07:30h sa Novog Beograda, sa stanice gradskog autobusa (autobus 60) pored Brankovog mosta (preko puta TC Usce, pored skejt parka). Tačno vreme polaska javlja organizator putovanja najkasnije dan pred početak putovanja. Vožnja autoputem prema Valjevu.

  Dolazak u Spomen kompleks u Brankovini. Brankovina je malo mesto ali sa izuzetnim istorijskim značajem. Tu su živeli članovi poznate porodice Nenadović, kao i naša velika pesnikinja Desanka Maksimović.

  Zatim, odlazak iz Brankovine u selo Lelić. U selu se nalazi istoimeni, muški manastir. On je zadužbina Vladike Nikolaja Velimirovića, jednog od najvećih umova Srpske pravoslavne crkve. Crkva je podignuta 30-ih godina 20-og veka. Freske su urađene po zamisli Vladike Nikolaja. Crteži su neobični i sadrže bogoslovska tumačenja Vladike Nikolaja. Mošti Vladike Nikolaja prenete su iz Amerike u njegovu zadužbinu 1992. godine.

  Potom kratka vožnja do Valjeva. Pre odlaska u sam centar grada na Čvarkijadu, odlazak na divnu reku Gradac. Valjevo je grad sa 4 reke: Kolubara, Jablanica, Obnica i Gradac. Među njima, Gradac se smatra najlepšom rekom i njegovi slapovi su omiljeno mesto za fotografisanje. Šetnja obalom reke Gradac i pauza za kafu.

  Valjevo – grad sa dve čaršije

  Vožnja od par minuta do centra Valjeva. Valjevske čaršije su se smestile jedna nasuprot druge, na levoj i desnoj obali reke Kolubare. Nekadašnje gradsko jezgro, stara čaršija Tešnjar, čuva duh Orijenta. On je u potpunoj suprotnosti sa današnjim centrom grada, izgrađenim u evropskom stilu, sa trgovima i cvećem. Glavna gradska ulica, zove se ulica Kneza Miloša, i u njoj je trgovački centar grada. Tu je i Karađorđeva ulica, u kojoj su: glavni gradski trg, zgrada Gradske uprave, biblioteka i park, sa lepom fontanom.

  Valjevo i njegova oklona podarili su Srbiji mnogo poznatih ličnosti: članovi porodice Nenadović (Prota Mateja, knez Aleksa, književnik Ljubomir), pisac Milovan Glišić, čuveni vojskovođa Živojin Mišić, slikar Ljuba Popović, pesnikinja Desanka Maksimović,… To su samo neke od slavnih osoba, koje su nas mnogo zadužile.
  Fakultativno: Narodni muzej Valjeva je zdanje koje nikako ne treba propustiti. Dovoljno je reći da je taj muzej nominovan za najbolji muzej Evrope. Smatra se jednom od najboljih muzejskih institucija u našoj zemlji. Ima vredne zbirke iz 4 oblasti: arheologija, istorija, umetnost i etnologija.

  Zatim, prisustvo Čvarkijadi, čuvenom valjevskom festivalu čvaraka. Majstori duvan i šoder čvaraka nadmeću se u svom umeću, a mi ćemo zadovoljno degustirati njihove specijalitete.
  Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj programa Festival duvan čvaraka – Čvarkijada.

  FESTIVAL DUVAN ČVARAKA – ČVARKIJADA

  CENA ARANŽMANA 2.800 RSD

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja;
  – Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina);
  – Čekovima građana na maksimalno 2 rate;
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Jungman Travel-a

  Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  -Prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
  -Usluge vodiča u svakom autobusu
  – Ulaznicu za Spomen kompleks Brankovina
  -Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  – Ulaznicu za Muzej – 300 RSD (obavezno prijavljivanje u agenciji)
  -Individualne troškove putnika

  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

  *Sve cene fakultativnih izleta u programu, podložne su promeni. Trenutno stanje na tržištu, uslovljeno velikim poskupljenjima i inflacijom u Evropi, ne dozvoljava da agencija garantuje cene fakultativnih izleta u trenutku potpisivanja Ugovora o putovanju.

 • FESTIVAL DUVAN ČVARAKA – ČVARKIJADA

  Preuzmite odmah program putovanja Festival duvan čvaraka – Čvarkijada u PDF / Word

   

  NAPOMENE:
  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

  Uslovi izmene progama Festival duvan čvaraka – Čvarkijada

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Festival duvan čvaraka – Čvarkijada, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.
  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 20.07.2022.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš