Trajanje: 02 - 04.02.2024. 3 DANA / 2 NOĆENJA
Lokacija: SJENICA I UVAC
Cena: PROMO CENA 5 400 RSD
Rezerviši
 • Zimski Ski vikend na Pešterskoj visoravni

  3 dana / 2 noćenja na bazi polupansiona, sopstveni prevoz

  Termini: svaki vikend u januaru i februaru od 05 – 07.01.2024; 12-14.01.2024; 19-21.01.2024; 26-28.01.2024; 02-04.02.2024; 09-11.02.2024; 16-18.02.2024; 23-25.02.2024; 01-03.03.2024.

  PROGRAM PUTOVANJA :

  1. DAN: Sjenica
  Dolazak grupe u Sjenicu. U pratnji lokalnog vodića obilazimo Sjenicu: crkvu Svetog Petra i Pavla, džamiju Sultanije Valide, centar grada. Smeštaj u hotel uz piće dobrodošlice. U dogovoreno vreme, odlazimo do Ski centra Žari na poludnevno skijanje, sankanje, grudvanje… Povratak u hotel. Večera. Slobodno vreme. Noćenje.

  2. DAN: Sjenica
  Doručak
  – švedski sto. Sastanak ispred hotela i odlazak na Ski centar Žari. Na ski centru organizovaćemo školu skijanja i animacije na snegu. Celodnevno skijanje, grudvanja, sankanje, pravljenje sneška belića… Povratak u hotel. Slobodno vreme. Večera. Slobodno vreme ili odlazak na večernju šetnju Sjenicom – sjenički korzo. Noćenje.

  3.DAN: Sjenica
  Doručak – švedski sto. Sastanak grupe ispred hotela i odlazak na vidikovac Molitvu – fakultativno jeep safary. Na ovoj turi imaćemo priliku da vidimo meandre Uvca u zimskom izdanju ili *odlazak na Ski centar Žari (u zavisnosti od broja prijavljenih). Povratak u smeštaj oko 12h. Nakon toga sledi povratak u mesto polaska. Kraj programa.

  Zimski ski vikend

  Cena aranžmana – 6 000 RSD

  Promo cena – sopstveni prevoz: 5 400 RSD

  Aranžman obuhvata:
  – 2 noćenja na bazi polupansiona doručak i večera (švedski sto, večera kontinentalna) u apartmanima “Centar”
  – boravišnu taksu i osiguranje,
  – piće dobrodošlice,
  – korpu voća u sobi,

  Aranžman ne obuhvata:
  – prevoz
  – individualne troškove
  – školu skijanja u trajanju od 1h – 1 200 RSD
  – prevoz do Ski centra Žari – 500 RSD po osobi
  – iznajmljivanje opreme na ski centru Žari (oko 1 000 RSD),
  – ski pass – celodnevni  1 000 RSD, poludnevni – 700 RSD
  – jeep safari do vidikovca Molitva – 1 200 RSD

  Popusti za decu:
  – deca od 0-6 borave gratis u pratnji dve odrasle osobe i dele zajednički ležaj – imaju obrok;
  – deca od 6-12 godina plaćaju 50% u pratnji dve odrasle osobe ;
  – deca od 0-6 godina u pratnji jedne odrasle osobe placaju 50% od ukupne cene aranžmana;
  – deca od 6-12 godina u pratnji jedne odrasle osobe plaćaju 70% od ukupne cene aranžmana;

  Način plaćanja:
  – gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel-a.

  Napomena u vezi fakultativnih izleta:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner.

  Opis apartmana/smeštaja:
  Apartmani / Konačište Centar- se nalaze u centru Sjenice preko puta tradicionalne sjeničke kuće I omladinskog parka. Apartmani Centar su nove izgradnje koji su počeli sa radom u Junu mesecu 2022. godine. Apartmani su smešteni na 2.s pratu I imaju pogled na grad I neki na okolinu. Apartman poseduje: 3 trokrevetne sobe (2 sa terasom,1 bez terase), 1 dvokrevetnu sobu bez terase I dva apartmana za 4 osobe sa terasom I kuhinjom. Sve smeštajne jedinice imaju TV, peškire, beplatan pristup Wi-Fi, parking. U vlasništvu apartmana nalazi se I restoran Kej No. 100 koji je udaljen 60m od apartmana I u kojem se služi doručak I večera. Udaljenost prodavnice od apartmana je 50m.

  Slike i snimak

  Pozivamo Vas da pogledate naš tekst upoznavanja sa Uvcem, pogledate foto reportažu sa jedne od tura ili saznate nešto više o istoriji samog jezera.

 • Preuzmi program putovanja u PDF / Word

  Napomene:

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  -Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije,
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Zimski ski vikend, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA Zimski ski vikend. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je:  Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel DOO, Čačak, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  Cenovnik br 1. od 24.01.2024.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 50.000 € (polisa osiguranja br. 470000057828) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs


Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš