Trajanje: 9-10.07.2022. 2 dana / 1 noćenje
Lokacija: Surdulica i Vlasinsko jezero
Cena: 6 950 RSD
Rezerviši
 • TRUBE JUGA U SURDULICI I VLASINSKO JEZERO

  9-10. JUL 2022.

  2 dana / 1 noćenje autobusom

  PROGRAM PUTOVANJA:
  1. DAN: BEOGRAD – VLADIČIN HAN – SURDULICA – VLASINSKO JEZERO
  Polazak u 07:30h sa Novog Beograda, sa stanice gradskog autobusa (autobus 60) pored Brankovog mosta (preko puta TC Usce, pored skejt parka). Vožnja prema Vladičinom Hanu, sa usputnom pauzom.
  Dolazak u Vladičin Han. Pauza za kafu. Šetnja po gradu. Poseta hramu Kneza Lazara na vidikovcu “Čučuljke”, odakle se pruže divan pogled na ceo gradić i okolinu. Fotografisanje kod čuvenog “gvozdenog mosta”, koji je zaštitni znak Vladičinog Hana. Nastavak puta do Surdulice, gde se održava manifestacija “Vlasinsko leto”, u okviru koje se održava takmičenje trubača i pobednici zatim učestvuju na Saboru trubača u Guči. Osim trubača, tu su i štandovi sa različitim proizvodima tog dela Srbije. Prisustvo manifestaciji. Noćenje.
  2. DAN: VLASINSKO JEZERO – SENJE – MANASTIRI RAVANICA I SISOJEVAC – BEOGRAD
  Doručak. Posle doručka šetnja po prirodi na obalama Vlasinskog jezera i fakultativno plovidba čamcem po Vlasinskom jezeru (ako bude postojala mogućnost). Jezero se na visini od oko 1.200 metara nadmorske visine i okruženo je planinama. Nastalo je na mestu bivšeg tresetišta. Zbog toga po jezeru plove ostrva, tj. treset, koji se odvaja sa dna, što izgleda čarobno i nestvarno. Naravno, takve pojave prate veoma interesantne legende….
  Polazak prema Beogradu. Usput, poseta manastirima iz 14 veka, Ravanica i Sisojevac. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj programa.

  Cena aranžmana 7 199 RSD

  PROMO CENA ARANŽMANA 6 950 RSD

  NAČIN PLAĆANJA:
  -Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
  -Preko računa: uz profakturu
  -Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  -Prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
  -Usluge vodiča u svakom autobusu
  -Jedno noćenje sa doručkom
  -Plovidba po Vlasinskom jezeru,
  -Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  -Individualne troškove putnika

  OPIS MESTA:
  Vlasinsko jezero je akumulaciono jezero na jugoistoku Srbije. Po veličini, to je drugo jezero u našoj zemlji, sa površinom od 16,5 kvadratnih kilometara. Nalazi se na visini od oko 1.200 metara nadmorske visine i okruženo je planinama. Nastalo je izgradnjom brane 50-ih godina prošlog veka na položaju nekadašnjeg tresetišta – Vlasinsko blato, najvećeg tresetišta na Balkanu, pa su zbog toga plutajuća ostrva specifičnost Vlasinskog jezera. Vlasinsko jezero oivičava zatalasana visoravan u vidu prostranog zelenog ćilima išaranog livadama, pašnjacima i šumama koje kriju raznovrstan biljni i životinjski svet. Sa planina Čemernik i Vardenik, koje nadvisuju jezero, spuštaju se u jezero bistri potoci i rečice, sa interesantnim šumovitim klisurama. Zbog izuzetnih prirodnih lepota i retkosti, celo područje je pod zaštitom Zavoda za zaštitu prirode, a takođe je zaštićeno kao Ramsarsko područje. U letnjim mesecima se može kupati u jezeru, a veoma je popularna i plovidba čamcima…
  Manastir Ravanica – nalazi se nedaleko od Senjskog rudnika i predstavlja najizrazitiju građevinu moravske škole. Zadužbina je kneza Lazara Hrebeljanovića. Građen je i drugoj polovini 14 veka, 10-ak godina pre Kosovske bitke…

 • Preuzmi program putovanja u PDF / Word

  NAPOMENE:
  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 45. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  Uz ovaj program važi cenovnik br. 1 od 10.06.2022.
  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.
  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

 

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš