Trajanje: U PRIPREMI
Lokacija: Sarajevo, Vrelo Bosne, Piramida Sunca
Cena: 47 €
Rezerviši
 • SARAJEVO i *PIRAMIDA SUNCA

  *uz fakultativnu posetu piramidama u Visokom

  3 dana / 1 noćenje / autobusom

  PROGRAM PUTOVANJA:

  1.DAN: BEOGRAD
  Polazak iz Beograda u 23:45h sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja do Sarajeva sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

  2. DAN: BEOGRAD – SARAJEVO
  Dolazak u  Sarajevo u jutarnjim satima.
  Pešačka tura razgledanja grada sa lokalnim vodičem – Saraj, Vjećnica, Inat kuća, Latinska ćuprija, katedrala i srpska Saborna crkva, Večna vatra, Gazi Husref begova džamija iz XVI veka, odlazak do Baščaršije, Morića Hana i kazandžiluka. Slobodno vreme za uživanje, ručak i šetnju Baš čaršijom.
  Smeštaj u hotel. Odmor.
  U poslepodnevnim časovima, fakultativni odlazak do vrela Bosne, poznatog parka prirode. Vrelo Bosne je splet nekoliko kraških izvora na nadmorskoj visini od 492m u podnožju planine Igman. Tradicionalno izletište Sarajlija, uređeno je brojnim pešačkim stazama sa mostićima preko nekoliko potoka i ostrva između njih.
  Povratak do Baščaršije i slobodno vreme. Organizovan prevoz do hotela u dogovoreno vreme ili individualno, o sopstvenom trošku. Noćenje.

  3. DAN: SARAJEVO – VISOKO – SARAJEVO – BEOGRAD
  Doručak i napuštanje hotela oko 10.00h. Fakultativni odlazak do Visokog i poseta „Bosanskoj piramidi sunca“ – Kontroverzno ili ne, tek mnogi veruju da je Visočica najstarija piramida na svetu i da u njenoj okolini vladaju posebni uslovi koji blagotovorno  deluju na ljudki organizam. Jedna zanimljiva priča sa više stanovišta. Čak je i naš najbolji teniser Novak Đoković čest gost Samira Osmanagića, koji je lansirao teoriju o bosanskoj piramidi.

  Obilazak vizitorskog centra i vidikovca Belvedere, odakle se najbolje vidi brdo Visočica – piramida, na kojoj se nalaze i ostaci srednjevekovnog grada, i podzemnih lavirinta Ravni. U lavirintu od 1,7 km ćemo proći kroz: „visoku koncentraciju jona, koja čisti vaše telo, a vi možete provesti dodatno vrijeme u “sobi za lečenje” unutar tunela i pored megakeramičkog bloka K-2 – posebno energetsko potentno mjesto idealno za meditaciju i lečenje.“

  Povratak u Sarajevo. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Dolazak u Beograd.

  Dolazak u Beograd oko 24.00h na mesto polaska. Kraj programa.

  Cena aranžmana – U PRIPREMI

  Snižena cena aranžmana – U PRIPREMI

  Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

  USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacija, ostatak 7 dana pre početka aranžmana.
  – Za uplatu u celosti važe isti uslovi kao kod gotovinskog načina plaćanja.
  – Preko računa: virmanska uplata u roku od dva dana od izdavanja profakture.
  – Na rate čekovima bez kamate, 40% avans, poslednja rata 2 meseca nakon putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu – čekovi se deponuju u agenciji najkasnije 7 dana pred putovanje

  USLOVI ZA DECU:
  – Deca od 6 do 12 godina, u pratnji dve odrasle osobe na pomoćnom ležaju ostvaruju popust 10%
  – Deca od 2 do 5.99 godina, ukoliko dele ležaj sa odraslom osobom popust 40%

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – Prevoz autobusom turističke klase (klima, video-audio oprema)
  – Smeštaj u –Hotel Grand Sarajevo sa 3*, ili slično, u 1/2 i 1/3 sobama, na bazi noćenja sa doručkom
  – Usluga lokalnog vodiča u Sarajevu
  – Usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana
  – Troškove organizacije u celini

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  – Individualne troškove koje putnici naprave u toku trajanja aranžmana.
  – Međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa uključenim pokrićem za Covid 19,
  – Fakultativni izleti.
  – Doplata za jednokrevetnu sobu – 10 €;

  FAKULTATIVNI IZLETI:
  – Obilazak “bosanske piramide Sunca” sa uključenom ulaznicom za podzemni lavirint – 20 €
  – Obilazak i ulaznica za park prirode “Vrelo Bosne” – 5 € (600 RSD),

  NAPOMENA ZA FAKULTATIVNE IZLETE:
  – Fakultativni izleti se biraju i plaćaju na destinaciji. Minimalan broj prijavljenih putnika za realizaciju izleta po navedenim cenama je 25. Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni.

  REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19
  Državljani Republike Srbije mogu bez ograničenja da uđu u BiH ili da tranzitiraju preko teritorije BiH, ukoliko direktno ulaze iz Republike Srbije.

  Ukoliko državljani R. Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodno je da poseduju:

  • negativan PCR, ne stariji od 72 časa
  • brzi antigenski test na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova;
  • potvrdu o vakcinisanju za osobu koja je pre više od 14 dana od dana dolaska na granični prelaz BiH primila drugu dozu vakcine ili prvu dozu, ako se radi o vakcini koja se prima u jednoj dozi;
  • lekarsku potvrdu kojom se potvrđuje da je lice preležalo COVID-19 u periodu od 14 do 180 dana pre dolaska na granični prelaz.

  Najnovije informacije o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj možete pronaći na sledećem linku:

  https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/bosna-i-hercegovina

 • SARAJEVO i *PIRAMIDA SUNCA

  Preuzmi program u PDF / WORD

  Napomena u vezi smeštaja:
  Hotel Grand Sarajevo je hotel sa 3 zvezdice. Smešten je u neposrednoj blizini Parlamenta Bosne i Hercegovine, Olimpijske dvorane Zetra, kulturno – sportskog i sajamskog centra „Skenderija“– „Mirza Delibašić“ i novootvorenog šoping centra “Sarajevo City Center” najvećeg do sada u gradu Sarajevu. Udaljen je 3 km od Baščaršije (istorijskog jezgra grada).

   

  NAPOMENE:
  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja Sarajevo i Piramida Sunca zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  – Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Bosne i Hercegovine,
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja Sarajevo i Piramida Sunca, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju,
  – Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  Uz program Sarajevo i Piramida Sunca važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, Čačak, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Cenovnik br 1. od 10.10.2021.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Sarajevo i Piramida Sunca, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA Sarajevo i Piramida Sunca. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je:  Ivan Petrovic.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš