Trajanje: 29.11 - 03.12.2023. 5 DANA / 2 NOĆENJA
Lokacija: Vićenca - Kremona - Trst
Cena: CENA ARANŽMANA 23 085 RSD
Rezerviši

 • SAJAM POLJOPRIVREDE ZOOTECNICHE 2023.

  uz stručne posete, kao i obilazak Vićence i Trsta

  29.11 – 03.12.2023.

  5 dana / 2 noćenja, autobusom

  PROGRAM PUTOVANJA (Sajam poljoprivrede Zootecniche 2023.):

  1. DAN: Kragujevac – Vićenca (program Sajam poljoprivrede Zootecniche 2023.)

  Sastanak putnika na ugovorenom mestu. Polazak autobusa iz Kragujevca u 18.00 h. Prijem putnika iz gradova na liniji autoputa. Prelazak državne granice, noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije  sa usputnim pauzama.

  2.DAN: Vićenca (program Sajam poljoprivrede  Zootecniche 2023.)

  Dolazak u Italiju u jutarnjim satima. Vožnja pored Trsta i Venecije. Dolazak u okolinu Vićence u prepodnevnim satima. Obilazak farme krava koja ima sopstvenu proizvodnju i prodaju sireva i mlečnih proizvoda. Razgovor sa lokalnim farmerima, razmena iskustava. Odlazak u hotel u okolini Vićence u popodnevnim satima, smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.

  3.DAN: Vićenca – Kremona – Vićenca (program Sajam poljoprivrede Zootecniche 2023.)

  Doručak. Odlazak za Kremonu gde se održava 78. Izdanje međunarodnog sajma poljoprivrede – Zootecniche 2023.  www.fierezootecnichecr.it. Obilazak sajma koji je posvećen stočarstvu sa izložbama stoke. Tu su i prateći sektori, kao i poljoprivredna mehanizacija. Po završetku posete, povratak u hotel. U večernjim satima odlazak do starog dela Vićence i obilazak grada sa najlepšim renesansnim palatama Antonija Paladija. Noćenje.

  4.DAN: Vićenca – Kragujevac (program Sajam poljoprivrede Zootecniche 2023.)

  Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak u obilazak farme u okolini Vićence koja se bavi organskom proizvodnjom grožđa, voća, povrća, žitarica i agriturizmom. Polazak za Srbiju u popodnevnim satima. Zadržavanje u Trstu. Obilazak srpske pravoslavne crkve Svetog Spiridona, šetnja do trga Ujedinjene Italije. Nastavak putovanja za Srbiju. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske.

  5.DAN: Kragujevac (program Sajam poljoprivrede  Zootecniche 2023.)

  Dolazak u Kragujevac u jutarnjim satima. Kraj programa.

  SAJAM POLJOPRIVREDE ZOOTECNICHE 2023.

   CENA ARANŽMANA – 23 085 RSD

  Način plaćanja:
  – Gotovinsko plaćanje: 30 % prilikom rezervacije ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja;
  – Odloženo plaćanje na rate: 40 % prilikom rezervacije, ostatak ( 60% ) na 3 jednake mesečne rate čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu;
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina;
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman travel.

  Aranžman obuhvata:
  – prevoz modernim turističkim autobusom na relaciji po programu (visokopodni autobus, broj sedišta u zavisnosti od broja putnika, klima, ozvučenje, CD/DVD…)
  – usluge smeštaja na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu 4* u okolini Vićence (smeštaj u dvokrevetnim sobama sa kupatilom, doručak buffet*)
  – stručne posete predviđene programom
  – prevoz autobusom i ulaznica za obilazak sajma poljoprivrede Zootecniche 2023 u Kremoni
  – usluge licenciranog vodiča za obilaske prema programu, usluge prevođenja za engleski jezik za vreme stručnih poseta i obilaska sajma
  – hotelske i gradske takse
  – troškovi organizacije putovanja

  Aranžman ne obuhvata:
  – ulaznice za muzeje i lokalitete koji nisu predviđeni programom putovanja
  – polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja
  – lični i drugi troškovi

  NAPOMENA: *Sve cene fakultativnih izleta u programu podložne su promeni. Trenutno stanje na tržištu, uslovljeno velikim poskupljenjima i inflacijom u svetu, ne dozvoljava da agencija garantuje cene fakultativnih izleta u trenutku potpisivanja Ugovora o putovanju.

 • SAJAM POLJOPRIVREDE ZOOTECNICHE 2023.

  Preuzmi program putovanja u PDF / WORD

  OPIS I LOKACIJA HOTELA:

  Primeri hotela:

  – hotel Castelli 4*, Montecchio Maggiore www.hotelcastelli.it  ili slični

  *Doručak buffet: šunka, sir, kajgana, hleb, puter, džemovi, kafa, mleko, čaj, sok.

  FARME: www.fattoriasanmichele.com , www.caseificiosanrocco.it  , www.fatoriavaldastico.it

  ORGANSKA PROIZVODNJA I AGRITURIZAM: www.palazzorossofarm.it  ili slični

  VINOGRADARSTVO I PROIZVODNJA VINA: www.zonin.it , www.cantinabreganze.it ,www.dalmasovini.com ili slični

  NAPOMENE:
  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 50. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

  Obaveze putnika

  – Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupiili povratku u Srbiju,

  – Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

  Uslovi izmene programa Sajam Zootecniche 2023.

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovanja Sajam Zootecniche 2023. nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.
  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz  program Sajam poljoprivrede Zootecniche 2023. važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 30.10.2023.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 50.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš