Trajanje: 03 - 06.05.2024. 4 dana / 3 noćenja
Lokacija: Peštersko polje, Sjenica, vidikovac Molitva
Cena: 8100 RSD
Rezerviši
 • USKRS NA PEŠTERU

  Sjenica i Pešter

   03 – 06.05.2024.
  4 dana / 3 noćenja – polupansion, sopstvenim prevozom

  Program putovanja Uskrs na Pešteru:

  1.DAN: Sjenica (program Uskrs na Pešteru)

  Dolazak gostiju i smeštaj u apartmane “Centar”. Sastanak gostiju ispred smeštaja i odlazak na kratku pešačku turu do Sjenice, gde ćemo se upoznati sa Sjenicom i obići znamenitosti ovoga grada – džamiju Sultan Valide, sjeničku kuću spolja, spomenik… Slobodno vreme u Sjenici. U dogovoreno vreme povratak u smeštaj. Večera. Slobodno vreme. Noćenje.

  2.DAN: Sjenica – Peštersko polje – Tutin – manastir Crna Reka (program Uskrs na Pešteru)

  Doručak. Sastanak grupe ispred apartmana i odlazak odlazak na izlet – Peštersko polje sa posetom manastira Crna reka. U sklopu ove ture imaćemo priliku da upoznamo veći deo Pešterske visoravni, koja daje posebno izdanje za vreme proleća. U sklopu ove ture ćemo obići i Peštersko jezero, vidikovac ispod Trojana, Đurđevica izvor i stari kameni most. Put nastavljamo ka Tutinu i manastiru Crna reka. Obilazak manastira i okoline oko manastira. Zatim odlazimo do Tutina, gde ćemo napraviti kratku pauzu za kafu i odmor. Sledi put ka Sjenici. Povratak u smeštaj. Večera. Slobodno vreme. Noćenje.

  3.DAN: Sjenica – manastir Kumanica (program Uskrs na Pešteru)

  Odlazak na Uskršnju liturgiju u crkvu Svetog Petra i Pavla. Doručak. Sastanak grupe ispred apartmana. Odlazak do manastira Kumanica ili još poznatiji kao „Srpski Ostog“ koji je udaljen od apartmana 42 km. Obilazak manastira. Slobodno vreme. Zatim po povratku u smeštaj obilazimo još i Ski centar Žari i vodenicu Vrela. Dolazak u apartmane. Večera. Noćenje.

  4.DAN: Vidikovac Molitva (program Uskrs na Pešteru)

  Doručak. Odjava iz apartmana. Fakultativni odlazak na vidikovac Molitvu, odakle se pruža fantastičan pogled na meandre Uvca. Sledi povratak na mesto polaska. Kraj programa.

  * Napomena: Doručak i večera se služe u restoranu Kej No.100 koji se nalazi 60 metara od apartmana.

  USKRS NA PEŠTERU

  Cena aranžmana 9 000 RSD
  Specijalna cena 8 100 RSD

  Uslovi za decu:
  – dete od 0-3 godina u pratnji dve odrasle osobe – zajednički ležaj – ima obroke – boravi gratis;
  – dete od 3-9 godina u pratnji dve odrasle osobe – sopstveni ležaj – ima obroke – 50% plaća od ukupne cene smeštaja za odrasle

  Način plaćanja:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 2 jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu,
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel.

  Aranžman Uskrs na Pešteru obuhvata:

  – 3 noćenja na bazi polupansiona (doručak i večera – bečki način posluživanja) u konačištu “Centar” u Sjenici
  – Boravišna taksa i osiguranje,
  – Korpu voća dobrodošlice u sobi,
  – Obilazak Sjenice.

  Aranžman Uskrs na Pešteru ne obuhvata:

  Fakultativne izlete:
  – Prevoz i obilazak vidikovca Molitva – 1 000 RSD po osobi,
  – Obilazak Pešterske visoravni, Pešterskog polja, Tutina i manastira Crna reka – 3 000 RSD po osobi,
  – Obilazak manastira Kumanica – 2 000 RSD po osobi
  – Individualne troškove.
  *Napomena: za organizaciju izleta potrebno je minimum 3 osobe.

  *CENE FAKULTATIVNIH IZLETA NISU GARANTOVANE I ZAVISE OD INFLATORNIH KRETANJA KOJA SU U EVROPI UČESTALA OD 2022. GODINE. INO PARTNER I AGENCIJA ZADRŽAVAJU PRAVO PROMENE CENA FAKULTATIVNIH IZLETA DO POČETKA REALIZACIJE PUTOVANJA. UKOLIKO PUTNIK NE ŽELI DA PRIHVATI PROMENU CENE FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI.

  NAPOMENA U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner.

  OPIS HOTELA:
  Apartmani Centar se nalaze u centru Sjenice preko puta tradicionalne sjeničke kuće i omladinskog parka. Apartmani su smešteni na 2. spratu i imaju pogled na grad i neki na okolinu. Sve smeštajne jedinice imaju TV, peškire, beplatan pristup Wi-Fi, parking. U vlasništvu apartmana nalazi se i restoran Kej No. 100 koji je udaljen 60m od apartmana i u kojem se služi doručak i večera. Udaljenost prodavnice od apartmana je 50m.

   

 • USKRS NA PEŠTERU

  Preuzmite program putovanja ,,Uskrs na Pešteru” u PDF / Word

  NAPOMENE:
  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

  Uslovi izmene progama Uskrs na Pešteru

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Uskrs na Pešteru, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.
  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel DOO, Čačak, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 29.02.2024.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 50.000 € (polisa osiguranja br. 470000057828) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs


Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš