Oplenačka berba - čaše za vino
Trajanje: U pripremi za 2024.
Lokacija: Aranđelovac, Orašac, Risovača, Bukovička banja, Topola, Oplenac
Cena: U pripremi za 2024.
Rezerviši

 • OPLENAČKA BERBA i ARANĐELOVAC

  Bukovička banja, Karađorđev grad

  U pripremi za 2024.
  1 dan, autobusom

  PROGRAM PUTOVANJA: (Oplenačka berba i Aranđelovac)

  Polazak u 08:00h sa Novog Beograda, sa stanice gradskog autobusa (autobus 60) pored Brankovog mosta (preko puta TC Usce, pored skejt parka). Tačno vreme polaska javlja organizator putovanja najkasnije dan pred početak putovanja. Vožnja autoputem prema Aranđelovcu.

  Dolazak u Aranđelovac i fakultativno poseta pećine Risovača. Na ulazu u grad, na desnoj strani vodotoka Kubršnica, smestilo se brdo Risovača. U svojim nedrima brdo skriva pećinu, koja je značajno arheološko i paleontološko nalazište. U pećini je otkriven veliki broj fosilizovanih kostiju i zuba mnogih životinja, koje su u vreme poslednjeg ledenog doba živele u okolini pećine. Njihova veličina se razlikuje od veličine današnjih životinja. Zbog toga su u pećini postavljene skulpture pećinskog lava i mladunčeta pećinskog medveda, iz tog davnog vremena.
  Nađeni su i tragovi materijalne kulture neandertalaca, koji su, u vreme paleolita, koristili pećinu kao stanište. Odmah posle ulaza u pećinu, nalazi se “Dvorana risovačkog čoveka“, u kojoj su smeštene skulpture članova jedne risovačke porodice, iz vremena paleolita. U pećini se može videti i dragi kamen – oniks, jer su kroz pećinu prolazile termomineralne vode, koje su zaslužne za nastanak oniksa. Takođe, pećina sadrži o određenu količinu pećinskog nakita.

  Zatim, šetnja kroz centar grada i poseta čuvenog parka Bukovičke banje. U parku se nalazi više izvora sa mineralnom vodom, koju mi znamo kao Knjaz Miloš. Park je sa lepo uređenim stazama za šetnju, a na njegovim travnjacima je više od 70 skulptura od belog mermera. Skulpture od belog venčačkog mermera su delo mnogih svetskih vajara, koji leti borave i stvaraju u Aranđelovcu, u okviru manifestacije “Mermer i zvuci“. Pauza za kafu.

  Oplenačka berba i Topola

  Posle pauze, kratka vožnja do Topole. Topola je poznata kao istorijsko mesto. U njoj se nalaze ostaci Karađorđevog grada, kao i porodična grobnica dinastije Karađorđević, u prelepoj crkvi na brdu Oplenac. Fakultativna poseta tim znamenitostima. Topola je i jedan od poznatih vinskih rejona u našoj zemlji. Tradicionalno, u prvoj polovini oktobra meseca, tu se održava “Oplenačka berba“, praznik u čast grožđu i vinu. Manifestaciju upotpunjuje Sabor izvornog narodnog stvaralaštva. U dane festivala, Topola bogato ugošćava posetioce. Celom Topolom protežu se štandovi prepuni grožđa, vina, voća, mesnih proizvoda, suvenira i proizvoda starih zanata. Za svakog po nešto!

  Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj programa Oplenačka berba i Aranđelovac.

  OPLENAČKA BERBA i ARANĐELOVAC

  Redovna cena aranžmana 3.500 RSD
  Snižena cena aranžmana 2.500 RSD

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja;
  – Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina);
  – Čekovima građana na maksimalno 2 rate;
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Jungman Travel-a

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
  – usluge vodiča u svakom autobusu
  – troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  — ulaznicu za pećinu Risovača + Znamenito mesto Orašac – 400 dinara
  – ulaznicu za crkvu i muzej kralja Petra na Oplencu – 500 dinara
  – individualne troškove putnika

  *Sve cene fakultativnih izleta, u okviru putovanja Leskovačka roštiljijada i Niš, podložne su promeni. Trenutno stanje na tržištu, uslovljeno velikim poskupljenjima i inflacijom u Evropi, ne dozvoljava da agencija garantuje cene fakultativnih izleta u trenutku potpisivanja Ugovora o putovanju.

 • OPLENAČKA BERBA i ARANĐELOVAC

  Možete odmah preuzeti program putovanja Sremska Kulenijada i Šid u PDF / Word

  NAPOMENE:

  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta.
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika.
  – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

  Uslovi izmene progama Oplenačka berba i Aranđelovac

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Oplenačka berba i Aranđelovac, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.

  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 20.07.2022.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš