Trajanje: 16.04.2022. Jednodnevni izlet
Lokacija: Zobnatica, Subotica, Palić i Kanjiža
Cena: 2500 RSD
Rezerviši
 • ZOBNATICA, BUTKICIJADA I TERMALNA BANJA

  16. APRIL 2022. – JEDNODNEVNI IZLET / AUTOBUSOM

  Polazak iz Beograda i Čačka

  PROGRAM PUTOVANJA:
  Polazak iz Čačka oko 06:00 h. Polazak u 08:00 h sa Novog Beograda, sa stanice gradskog autobusa (autobus 60) pored Brankovog mosta (preko puta TC Usce, pored skejt parka). Vožnja prema Zobnatici (Bačkoj Topoli), uz usputnu pauzu.

  Dolazak u Bačku Topolu, u ergelu Zobnatica. Poseta Muzeju konjarstva i obilazak ergele.

  Nastavak puta prema Subotici. Obilazak gradske kuće u Subotici i šetnja po gradu sa vodičem (opciono: obilazak sinagoge). Zatim, odlazak na Palić i prisustvo manifestaciji Butkicijada. Manifestaciju na Paliću održava Udruženje uzgajivača svinja mangulica još od 2009. sa ciljem promovisanja prehrambenih proizvoda od ove sorte, naročito dimljenog buta i šunke. Pored mesnih izlažu se i proizvodi od meda, vina, rakije, sirevi i proizvodi domaće radinosti.

  U popodnevnim satima odlazak u Kanjižu. Kupanje u toplim, termalnim bazenima banje Kanjiža. Povratak u Beograd u večernjim satima. Kraj programa.

  * Organizator može predložiti grupi kupanje u banji Pačir, umesto u banji Kanjiža (ako epidemiološki uslovi budu zahtevali).

  CENA ARANŽMANA 3499 RSD

  PROMO CENA ARANŽMANA 2 500 RSD

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacija, ostatak 10 dana pre početka aranžmana.
  – Za uplatu u celosti važe isti uslovi kao kod gotovinskog načina plaćanja.
  – Preko računa: virmanska uplata u roku od dva dana od izdavanja profakture.

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – Prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom,
  – Usluge vodiča u svakom autobusu,
  – Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  – Ulaznice (Gradska kuća 150+150 (sa vidikovcem) RSD; Zobnatica 200 RSD; banja 500 RSD),
  – Individualne troškove putnika.

  O MESTIMA KOJE ĆEMO POSETITI:
  Ergela Zobnatica – Tradicija uzgoja konja u tom području neprekidno traje stotinama godina. Kao idealna lokacija za uzgoj konja Zobnatica je poznata blizu 500 godina. Ergelu je osnovao daleke 1779. godine Bela Vojnić, želeći da stvori konjarsku oazu na Balkanu. Najlepši njen deo i dalje čine ergela rasnih konja i predivno Zobnatičko jezero.
  Subotica je grad na severu Srbije, blizu granice sa Mađarskom. To je najveći grad u Vojvodini posle Novog Sada i ima oko 105.000 stanovnika. Grad poseduje izvanredno kulturno nasleđe i bogato ukrašene građevine. Najveći deo građevina potiče iz vremena secesije, što gradu daje poseban šarm i čini ga drugačijim od drugih gradova u našoj zemlji.
  Butkicijada na Paliću – Manifestaciju na Paliću godišnje održava Udruženje uzgajivača svinja mangulica, sa ciljem promovisanja prehrambenih proizvoda od ove sorte, naročito dimljenog buta i šunke. Svake godine učestvuje preko 50 izlagača i taj broj se povećava. Po običaju manifestacija se održava na vikend pred Uskrs na Velikoj palićkoj terasi.
  Palić postaje sve popularnija turistička destinacija. Mesto se nalazi na severu Srbije, na oko 8 km od Subotice. Osim atraktivnog parka, na obali jezera, u naselju radi nekoliko poznatih salaša, a na udaljenosti od par kilometara smeštene su dve poznate vinarije…
  Banja Kanjiža – prva sezona kupanja u vodi čudotvornog arterskog bunara, u lepom Narodnom parku, otvorena je 1908.g. Voda je korišćena za lečenje reumatskih oboljenja, oboljenja mišića, nerava, zglobova, kao i kod tegoba sa želucem i crevima. Za piće, godinama se voda flaširala u tamno zelenim flašama sa porcelanskim patent-zatvaračem i natpisom: “Voda čudotvornog bunara-Stara Kanjiža”…

   

 • Preuzmite program putovanja u PDF / Word

  NAPOMENE:

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  -Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije,
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  Uz ovaj program važi cenovnik br. 1 od 20.01.2022.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

 

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš