Trajanje: 05.03.2022. jednodnevni izlet
Lokacija: Vršac, Banat, Kačarevo
Cena: 1.950,00 RSD
Rezerviši
 •  

  Vršac, Dvorci Banata i Slaninijada u Kačarevu

  Slaninijada u Kačarevu

  05.03.2022.

  1 dan, autobusom

  PROGRAM PUTOVANJA:
  Polazak u 07:30h sa Novog Beograda, sa stanice gradskog autobusa (autobus 60) pored Brankovog mosta (preko puta TC Usce, pored skejt parka). Vožnja do Vršca.
  Dolazak u Vršac. Vršac je jedan od najlepših gradova Banata. Obilazak znamenitosti grada (zgrada Opštine Vršac, Vladičanski dvor, Saborna crkva Sv. Nikole, Katedrala Sv. Gerharda, muzej ”Apoteka na stepenice”…). Pauza za kafu.
  Nastavak puta prema Hajdučici i dvorcu Damaskin. Obilazak dvorca. Nastavak puta prema Starom Lecu. Odlazak u dvorac Kapetanovo. Obilazak dvorca. Priča o banatskim dvorcima, dok prolazimo pored dvorca Jagodići i dvoraca Daniel.
  Odlazak u Kačarevo i prisustvo tradicionalnoj manifestaciji Slaninijada.
  Zatim, povratak u Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim satima.

  * U slučaju odlaganja slaninijade zbog epidemiološke situacije, umesto odlaska u Kačarevo, grupa će fakultativno imati ručak u hotelu u Sečnju i posetu dvorcu u Ečkoj.

  Cena aranžmana 2850,00 RSD

  Snižena cena aranžmana 1950,00 RSD

  NAČIN PLAĆANJA:
  -Gotovinski: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
  -Preko računa: uz profakturu
  -Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  -Prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
  -Usluge vodiča u svakom autobusu
  -Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  -Ulaznice za muzej (200 RSD) i dvorce Kapetanovo – 250 RSD, Jagodić – 250 RSD;
  -Ručak;
  -Individualne troškove putnika;
  -Doplata za transfer iz Novog Sada – isključivo na upit.

 • Program možete preuzeti u PDF / WORD formatu.

  OPIS MESTA:

  Vršac – jedan od najlepših banatskih gradova, nalazi se u severoistočnom delu Srbije, uz rub Panonske nizije, u podnožju Vršačkih planina. Deo teritorije opštine Vršac zauzima prostor prirodnog rezervata Deliblatske peščare, poznate kao “Evropska Sahara”. Od Beograda je udaljen 85 kim, a od granice sa Rumunijom svega 15-ak kilometara.5t

  Vršac ima dugu i burnu prošlost. Prva naselja na toj teritoriji javljaju se u neolitu, u doba glačanog kamena o čemu svedoče arheološki nalazi. I srednji vek je ostavio svoje tragove. Srednjevekovna Vršačka kula iz 15. veka, na uzvišenju – Vršačkom bregu, predstavlja jedan od simbola grada. U starom delu grada sačuvane su građevine različitih stilova, posebno baroka i secesijske epohe.

  Područje opštine, pa i sam grad Vršac karakteriše veoma šarolika nacionalna struktura nastala tokom vekova, kao posledica čestih migracionih kretanja na ovom prostoru. Danas Vršac ima oko 37.000 stanovnika (plus još 18.000 u seoskim sredinama) i preko 20 nacionalnosti, koje složno žive u svom šarmantnom gradu. Vrščani su veoma ponosni na svoje sunarodnike, koji su dali veliki doprinos našem društvu, kao što su: slikar Paja Jovanović, komediograf Jovan Sterija Popović, pesnik Vasko Popa, šahista Bora Kostić,…

  Dvor Eparhije Banatske – Vršac: Vladičansku rezidenciju banatskih episkopa podigao je vladika Jovan Georgijević koji je 1750. god. vratio episkopsku stolicu iz Karansebeša u Vršac. U okviru dvora sagrađen je pridvorni hram u kojem se nalazi čudotvorna ikona Bogorodica Vinčanska-Bezdinska.

  Dvorska galerija bogata je portretima vršačkih episkopa i drugih velikodostojnika, velikom zbirkom starih rukopisa, ikona i knjiga od kojih je najstarije ”Vatinsko jevanđelje” iz druge polovine 16 veka.

  Apoteka na stepenicama – Vršac

  Apoteka na stepenicama, poznata i pod imenom ”Apoteka na stepenice”, potiče iz druge polovine 18. veka i u njoj je 1784 otvorena prva vršačka apoteka ‘’Kod spasitelja’’.

  Ova barokna građevina, nalazi se u sastavu Gradskog muzeja i u njoj se nalazi spomen-zbirka Paje Jovanovića, među kojima je i čuveni Pajin ‘’Triptihon’’.

  Slaninijada u Kačarevu je jedna od najstarijih naših gastronomskih manifestacija. U seoskoj kafani, daleke 1988. stalno društvo, započelo je raspravu o svinjokolju, pripremi raznih specijaliteta, sušenju, pa i o pravljenju dobre slanine. Svako za stolom je tvrdio da upravo on pravi najbolju, najukusniju, najdeblju, naj … slaninu. Ko zna dokle bi stigla rasprava, da se neko nije dosetio i odmah organizovao takmičenje sa degustacijom…

  NAPOMENE:

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  -Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije,
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  Uz ovaj program važi cenovnik br. 1 od 14.01.2022.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je:  Ivan Petrovic.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš