Trajanje: 04.06.2022. jednodnevni izlet
Lokacija: ADAŠEVCI - ŠID - ERDEVIK - SREMSKA KULENIJADA
Cena: 1 990 RSD
Rezerviši
 • SREMSKA KULENIJADA I ŠID

  -jednodnevni izlet autobusom-

  SUBOTA 04. JUN 2022.

  PROGRAM PUTOVANJA:
  1 DAN: BEOGRAD – ADAŠEVCI – ŠID – BEOGRAD
  Polazak u 07:30h sa Novog Beograda, sa stanice gradskog autobusa (autobus 60) pored Brankovog mosta (preko puta TC Usce, pored sjekt parka). Tačno vreme polaska javlja organizator najkasnije dan pred početak putovanja.  Vožnja do Adaševaca. Dolazak u Adaševce i obilazak znamenitog mesta od izuzetnog značaja u Srbiji, memorijalnog kompleksa “Sremski front”. Odlazak u znameniti manastir Privina Glava iz 12. veka, u kojem se nalazi 5 oltara, odnosno, 5 crkava. Poseta manastiru. Nastavak puta ka Šidu. Poseta crkvenoj riznici u Šidu. U Crkvenoj riznici šidskog namesništva čuvaju se ikone od 1750. godine do početka Drugog svetskog rata, a tu je i bogata biblioteka koju čine bogoslužbene i administrativne knjige. Takođe, školstvo je do 20. veka bilo organizovano pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, pa se u crkvenoj arhivi čuva i izuzetno vredna dokumentacija vezana za istoriju školstva u Šidu.

  Fakultativna poseta velike galerije sa monumentalnim slikama Save Šumanovića i fakultativna poseta galerije Ilijanum, sa izvanrednim naivnim slikama Ilije Bašičevića Bosilja.Dolazak u Erdevik i prisustvo čuvenoj manifestaciji Sremska kulenijada, koja svojim gostima nudi sve proizvode od mesa, ali i poznata vina ovog regiona. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj programa.

  Cena aranžmana 3 000 RSD

  PROMO CENA ARANŽMANA 1 990 RSD

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje
  – Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina).

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  -Prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
  -Usluge vodiča u svakom autobusu
  – Ulaznice za kompleks „Sremski front“ i crkvenu riznicu
  -Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  -Ulaznice za fakultativne programe
  -Individualne troškove putnika

  OPIS MESTA:

  Sremska kulenijada u Erdeviku, na domak Šida, promoviše najkvalitetniji proizvod od svinjskog mesa – kulen. Tokom ove gastronomske manifestacije održava se takmičenje u tradicionalnoj proizvodnji kulena, izlažu se razni proizvodi i održava se kulturno-umetnički program i nagradne igre za posetioce. Takođe, takmiče se i proizvođači vina, jer najbolji prijatelj kulena je vino…

  Šid je simpatičan gradić na zapadu sremske ravnice. Prepoznajemo ga po izuzetnim slikarima, od kojih su najpoznatiji Sava Šumanović i Ilija Bašičević Bosilj, čije su galerije otvorene u samom gradu. U blizini grada je memorijalni kompleks Adaševci, a sa druge strane, smestio se jedan od naših znamenitih starih manastira, manastir Privina Glava.

  Spomen kompleks “Sremski Front” je znamenito mesto od izuzetnog značaja u Srbiji, kod sela Adaševci, u opštini Šid, na levoj obali reke Bosut, a neposredno pored autoputa Beograd-Zegreb. Na tom prostoru je tokom ratnih 1944-45. obrazovan Sremski front, najveća frontovska operacija na tlu Jugoslavije u Drugom svetskom ratu. Autor kompleksa je arhitekta Miroslav Krstonošić. Enterijer je uradio vajar Jovan Soldatović, a pejzažno uređenje je uradio profestor doktor Milan Sapundžić.

  Privina (Pribina) Glava je najzapadniji od Fruškogorskih manastira i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. Manastir potiče iz 12. veka. Nalazi se u okolini grada Šida, pored sela Privina Glava, koje je nastalo u srednjem veku kao prnjavor manastira. Dobio je ime po svom osnivaču, vlastelinu Privi (Pribi). Manastirska crkva posvećena je Saboru Svetih Arhanđela.

 • Preuzmi program putovanja u PDF / WORD

  NAPOMENE:
  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 45. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  Uz ovaj program važi cenovnik br. 1 od 11.05.2022.
  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.
  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Call Now ButtonKlikni da pozoveš