Trajanje: 03. jun 2023. jednodnevni izlet
Lokacija: Adaševci-Šid-Erdevik-Sremska Kulenijada
Cena: 2.500 RSD
Rezerviši
 • SREMSKA KULENIJADA I ŠID

  – jednodnevni izlet autobusom –

  SUBOTA 03. JUN 2023.

  PROGRAM PUTOVANJA:

  BEOGRAD – ADAŠEVCI – ŠID – ERDEVIK – BEOGRAD
  Polazak u 07:30h sa Novog Beograda, sa stanice gradskog autobusa (autobus 60) pored Brankovog mosta (preko puta TC Usce, pored skejt parka). Tačno vreme polaska javlja organizator putovanja najkasnije dan pred početak putovanja. Vožnja do Adaševaca.

  Dolazak u Adaševce i obilazak znamenitog mesta od izuzetnog značaja u Srbiji, memorijalnog kompleksa “Sremski front”. Na tom prostoru je tokom Drugog svetskog rata obrazovan Sremski front, najveća frontovska operacija na tlu Jugoslavije. Obilazak kompleksa.
  Odlazak u najzapadniji fruškogorski manastir. To je srednjevekovni manastir Privina Glava iz 12. veka, u kojem se nalazi 5 oltara, odnosno, 5 crkava. Poseta manastiru. Nastavak puta ka Šidu.
  Dolazak u Šid. Fakultativna poseta velikoj galeriji sa monumentalnim slikama Save Šumanovića, jednog od najznačajnijih jugoslovenskih slikara i/ili poseta galeriji Ilijanum, sa neobičnim i izvanrednim naivnim slikama Ilije Bašičevića Bosilja.

  Dolazak u Erdevik i prisustvo čuvenoj manifestaciji Sremska kulenijada. Sadržaj manifestacije je raznovrstan: degustacija i prodaja kulena, najatraktivnijeg proizvoda od svinjskog mesa, i drugih suvomesnatih proivoda, začina, vina, sira, rakije… ocenjivanje kvaliteta kulena, dodela diploma najboljima i bogat prateći kulturno-umetnički program.
  Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj programa Sremska kulenijada i Šid.

  SREMSKA KULENIJADA I ŠID

  Cena aranžmana 2. 500 RSD

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja;
  – Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina);
  – Čekovima građana na maksimalno 2 rate;
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Jungman Travel-a

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  -Prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
  -Usluge vodiča u svakom autobusu
  – Ulaznice za kompleks „Sremski front“
  -Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  -Ulaznice za galerije Save Šumanovića (300 din) i Ilije Bašičevića (200 din)
  -Individualne troškove putnika

  *Sve cene fakultativnih izleta Sremska kulenijada i Šid, podložne su promeni. Trenutno stanje na tržištu, uslovljeno velikim poskupljenjima i inflacijom u Evropi, ne dozvoljava da agencija garantuje cene fakultativnih izleta u trenutku potpisivanja Ugovora o putovanju.

  OPIS MESTA:

  Sremska kulenijada

  Kulenijada se provodi u Erdeviku, na domak Šida, promoviše najkvalitetniji proizvod od svinjskog mesa – kulen. Tokom ove gastronomske manifestacije održava se takmičenje u tradicionalnoj proizvodnji kulena, izlažu se razni proizvodi i održava se kulturno-umetnički program i nagradne igre za posetioce. Takođe, takmiče se i proizvođači vina, jer najbolji prijatelj kulena je vino…

  Šid je simpatičan gradić na zapadu sremske ravnice. Prepoznajemo ga po izuzetnim slikarima, od kojih su najpoznatiji Sava Šumanović i Ilija Bašičević Bosilj, čije su galerije otvorene u samom gradu. U blizini grada je memorijalni kompleks Adaševci, a sa druge strane, smestio se jedan od naših znamenitih starih manastira, manastir Privina Glava.

  Spomen kompleks “Sremski Front”

  Znamenito mesto od izuzetnog značaja u Srbiji, kod sela Adaševci, u opštini Šid, na levoj obali reke Bosut, a neposredno pored autoputa Beograd-Zegreb. Na tom prostoru je tokom ratnih 1944-45. obrazovan Sremski front, najveća frontovska operacija na tlu Jugoslavije u Drugom svetskom ratu. Autor kompleksa je arhitekta Miroslav Krstonošić. Enterijer je uradio vajar Jovan Soldatović, a pejzažno uređenje je uradio profestor doktor Milan Sapundžić.

  Privina (Pribina) Glava

  Ovo je najzapadniji od Fruškogorskih manastira i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. Manastir potiče iz 12. veka. Nalazi se u okolini grada Šida, pored sela Privina Glava, koje je nastalo u srednjem veku kao prnjavor manastira. Dobio je ime po svom osnivaču, vlastelinu Privi (Pribi). Manastirska crkva posvećena je Saboru Svetih Arhanđela.

  Sava Šumanović

  Sava je jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih slikara. Učio je škole u Zemunu i Zagrebu, a usavršavao se u Parizu, gde je pripadao krugu u kojem su se kretali Pikaso i drugi poznati umetnici tog vremena. Njegova platna vinula su ga u red najznačajnijih i najistaknutijih svetskih umetnika. On je lepotu Šida predstavio na platnima i slavu svog grada odneo u svet. Njegova majka poklonila je njihovu kuću i celokupnu umetničku zaostavštinu opštini Šid i omogućila da kroz galeriju sa preko 400 njegovih slika,  Sava Šumanović živi večno.

 • SREMSKA KULENIJADA I ŠID

  NAPOMENE:

  Preuzmite program putovanja Sremska Kulenijada i Šid u PDF / Word

  NAPOMENE:
  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta.
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika.
  – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

  Uslovi izmene progama Sremska Kulenijada i Šid

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Sremska kulenijada i Šid, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.

  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 20.07.2022.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Call Now ButtonKlikni da pozoveš