Trajanje: 27-28.08.2022. 2 DANA / 1 NOĆENJE
Lokacija: Leskovac, Sijarinska Banja, Tularska Banja, Justinijana Prima, Ćorov vodopad
Cena: 9 499 RSD
Rezerviši
 • Leskovačka Roštiljijada i Sijarinska banja

  2 dana / 1 noćenje, autobusom

   

  PROGRAM PUTOVANJA:

  1. DAN: BEOGRAD – LESKOVAC – SIJARINSKA BANJA
  Polazak u 07:30h sa Novog Beograda, od stanice gradskog autobusa (autobus 60) pored Brankovog mosta (preko puta TC Usce, pored skejt parka). Vožnja prema Leskovcu, uz usputne pauze.
  Dolazak u Leskovac. Obilazak grada sa vodičem. Prisustvo manifestaciji “Leskovačka roštiljijada” i slobodno vreme. Program manifestacije podrazumeva niz roštiljdžija, koji na svojim štandovima prave razne specijalitete od mesa, koje posetioci mogu da degustiraju. Svojevrstan festival mesa u ovom delu Evrope prati i program zabavnog karaktera u vidu koncerata muzičara i duvačkih orkestara. Posebna atrakcija je takmičenje u pravljenju najveće pljeskavice.
  Zatim, nastavak puta do arheološkog nalazišta “Justinijana Prima” – grada cara Justinijana iz 6. veka naše ere. Imperator Justinijan I Veliki je poslednji veliki rimski imperator, koji je uspeo da obnovi carstvo i pomiri različite delove svoje imperije…
  Odlazak u Sijarinsku banju i kupanje. Smeštaj u hotel. Noćenje.

  2. DAN: SIJARINSKA BANJA – BEOGRAD
  Kupanje u Sijarinskoj banji. Fakultativno – izlet do Ćorovog vodopada i Tularske banje. Povratak u Beograd u večernjim satima. Kraj programa.

  Redovna cena aranžmana 10 900 RSD
  Snižena cena aranžmana 9 499 RSD

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja;
  – Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina);
  – Čekovima građana na maksimalno 2 rate;
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Jungman Travel-a

  ARANŽMAN OBUHVATA:

  – prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
  -1 noćenje sa doručkom u spa hotelu “Gejzer” u Sijarinskoj banji
  – usluge vodiča u svakom autobusu
  – ulaznice za lokalitet “Justinijana Prima”
  – ulaznice za bazene u Sijarinskoj banji
  – troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  – izlet do Ćorovog vodopada i Tularske banje – 1000 RSD
  – individualne troškove putnika.

  OPIS LOKACIJA:

  Leskovac je grad, koji se nalazi u slivu čak 5 reka (“srpsko petorečje”). Iako je to stari grad i tragove su u njemu ostavili mnogi narodi, danas je najčuveniji po leskovačkom roštilju, koji se pravi od posebnog roštilj mesa. Ovom fenomenu posvećena je Leskovačka roštiljijada, festival roštilja i gurmanluka, koji privlači veliki broj posetilaca. Leskovčani imaju recept za svoj roštilj:
  “Ako nemaš merak na jedenje, ne se pipaj oko ćevapi. Ćevapi su za ljudi. Od meljeno meso od plećku, od šiju na bika i od paflaku. Kad se ubavo izmesi, turi se na led, da prespie. Ujutro se izmelje još jed’n put. Kad meso odvugne – turi se na žar. Ćumur mora da je iz planinu. Domaćica da je ubava. Domaćin da ne e budala. Kad se toj udesi, ćevap sam ripne na čoveka, u tanjir. Takvi ćevapi praviv se u Leskovac!”
  Imperator Justinijan I Veliki rođen je 483.g. u okolini Lebana, gde se danas nalaze arheološki ostaci njegovog grada Justinijana Prima (Caričin grad). Poznat je kao poslednji veliki rimski car, imperator Istočnog Rimskog Carstva (527 – 565.g.). Nastojao da obnovi moć Rimske imperije i ojača državu. Sazvao je Peti vaseljenski sabor 553. godine u nameri da pomiri monofizite sa pravoslavnima i sazidao fascinantnu crkvu Aja Sofiju u Carigradu…
  Sijarinska banja je prava banjska lepotica. Poseduje čak 18 izvora sa termalnom vodom, a najatraktivniji je onaj sa gejzerom visine 8 m. Svi glavni izvori su smešteni na prostoru kraćem od jednog kilometra i svi imaju različiti fiziičko-hemijski sastav. Temperature termalnih voda kreću se od 30 do 72 ºC. Drugi lekoviti faktor u banji je radioaktivno-sumporovito blato. Nosilac rehabilitacije u Sijarinskoj banji je specijalna bolnica – hotel Gejzer. Banju okružuju stoletne šume, netaknuta priroda i čist, svež vazduh…

 • Preuzmite program putovanja u PDF / Word

  NAPOMENE:

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  -Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije,
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel,  licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 20.07.2022.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Call Now ButtonKlikni da pozoveš